Amlodipine Teva 5mg Tabl Blister 56

Amlodipine Teva 5mg Tabl Blister 56
€ 10,39
Productcode: 2550028
Merk: Teva
In voorraad
Op voorschrift Ja
Bijsluiter
Gebruik

Dosering

Volwassenen

Voor de behandeling van zowel hypertensie als angina pectoris is de gebruikelijke aanvangsdosis 1maal daags 5 mg. Indien het gewenste therapeutische effect niet bereikt wordt binnen 2-4 weken, kandeze dosis worden verhoogd tot een maximum van 10 mg per dag (in één gift) afhankelijk van dereactie van de patiënt. Amlodipine kan gebruikt worden als monotherapie of in combinatie met anderegeneesmiddelen tegen angina pectoris bij patiënten met angina pectoris die refractair is tegen nitratenen/of adequate dosissen van bètablokkers.

Er is geen dosisaanpassing van amlodipine vereist bij gelijktijdige toediening van thiazide diuretica,bètablokkers en angiotensineconversie-enzymremmers.

Speciale populaties

Oudere patiënten

Amlodipine wordt even goed verdragen indien het in dezelfde dosissen wordt gebruikt bij oudere ofjongere patiënten. De normale doseringsschema's worden aanbevolen voor ouderen, maarvoorzichtigheid is geboden bij dosisverhogingen.

Patiënten met leverinsufficiëntie

Er werden geen doseringsaanbevelingen bepaald voor patiënten met lichte tot matigeleverinsufficiëntie; bijgevolg moet de keuze van de dosis voorzichtig gebeuren en de behandeling moetgestart worden aan de ondergrens van het doseringsinterval. Defarmacokinetiek van amlodipine werd niet bestudeerd bij ernstige leverinsufficiëntie. Amlodipine moetgestart worden in de laagste dosis en traag getitreerd worden bij patiënten met ernstigeleverinsufficiëntie.

Patiënten met nierinsufficiëntie

Veranderingen in de plasmaconcentraties van amlodipine zijn niet gecorreleerd met de graad vannierinsufficiëntie; bijgevolg wordt de normale dosering aanbevolen. Amlodipine is niet dialyseerbaar.

Pediatrische patiënten

- Kinderen en adolescenten met hypertensie van 6 tot 17 jaar

De aanbevolen antihypertensieve orale dosis bij pediatrische patiënten van 6 tot 17 jaar is 2,5 mgeenmaal per dag als aanvangsdosis; deze kan verhoogd worden tot 5 mg eenmaal per dag als degewenste bloeddruk niet is bereikt na 4 weken. Dosissen hoger dan 5 mg per dag werden nietbestudeerd bij pediatrische patiënten.

- Kinderen jonger dan 6 jaar

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

Tablet voor orale toediening.

Toepassing

Essentiële hypertensie.

Chronisch stabiele vasospastische (Prinzmetal) angina pectoris.

Samenstelling

Elke tablet bevat amlodipinebesilaat overeenkomend met 5 mg amlodipine.

  • Lijst van hulpstoffen:

Microkristallijne cellulose

Calciumwaterstoffosfaat

Natriumzetmeelglycolaat (type A)

Magnesiumstearaat

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.