Carvedilol Teva 6,25mg Comp 100 X 6,25mg

Carvedilol Teva 6,25mg Comp 100 X 6,25mg
€ 10,32
Productcode: 2259190
Merk: Teva
In voorraad
Op voorschrift Ja
Bijsluiter
Gebruik

Dosering

  • Essentiële hypertensie

Carvedilol kan worden gebruikt voor de behandeling van hypertensie, als monotherapie of in combinatiemet andere antihypertensiva, vooral thiazidediuretica. Het is aanbevolen éénmaal daags te doseren, echterde aanbevolen maximale enkelvoudige dosis is 25 mg en de aanbevolen maximale dagelijkse dosering is50 mg.

Volwassenen

De aanbevolen startdosis is 12,5 mg éénmaal daags gedurende de eerste twee dagen. Vervolgens wordtde behandeling voortgezet met 25 mg/dag.

Zo nodig kan de dosis geleidelijk verder verhoogd worden met tussenpozen van twee weken of langer.

Samenvatting van de Kenmerken van het Product

Ouderen

De aanbevolen startdosis bij hypertensie is 12,5 mg éénmaal daags, wat ook voldoende kan zijn bij eengecontinueerde behandeling. Indien de therapeutische respons bij deze dosering onvoldoende is, kan dedosis geleidelijk verder worden verhoogd met tussenpozen van twee weken of langer.

  • Chronische stabiele angina pectoris.

Een dosering tweemaal per dag is aangewezen.

Volwassenen

De startdosis is 12,5 mg tweemaal daags gedurende de eerste twee dagen. Vervolgens wordt debehandeling voortgezet met 25 mg tweemaal per dag. Zo nodig kan de dosis geleidelijk verder verhoogdworden met tussenpozen van twee weken of langer. De aanbevolen maximale dagelijkse dosis is 100 mgin twee giften.

Ouderen

De aanbevolen startdosis is tweemaal daags 12,5 mg gedurende twee dagen. Daarna wordt debehandeling voortgezet met tweemaal daags 25 mg per dag, wat de aanbevolen maximale dagelijkse dosisis.

  • Hartfalen

Behandeling van matig tot ernstig hartfalen als aanvulling op conventionele basistherapie met diuretica,ACE-remmers, digitalis en/of vasodilatoren. De patiënt moet klinisch stabiel zijn (geen verandering in deNYHA-klasse, geen hospitalisatie als gevolg van hartfalen) en de basistherapie dient, de laatste 4 wekenvoorafgaand aan de behandeling, gestabiliseerd te zijn. Bovendien dient de patiënt een gereduceerdelinker ventrikel ejectiefractie te hebben en de hartfrequentie moet > 50 slagen per minuut zijn en desystolische bloeddruk > 85 mm Hg

De aanvangsdosis is tweemaal daags 3,125 mg gedurende twee weken. Als deze dosering goed wordtverdragen kan de hoeveelheid carvedilol verhoogd worden met tussenpozen van twee weken of langer,eerst tot tweemaal daags 6,25 mg, dan tweemaal daags 12,5 mg gevolgd met tweemaal daags 25 mg.Aanbevolen wordt de dosis te verhogen tot het hoogste niveau dat door de patiënt wordt verdragen.De aanbevolen maximale dosis is tweemaal daags 25 mg bij patiënten die minder dan 85 kg wegen, entweemaal daags 50 mg bij patiënten die meer dan 85 kg wegen op voorwaarde dat het hartfalen nieternstig is. Het verhogen van de dosering naar tweemaal daags 50 mg dient met voorzichtigheid te wordenuitgevoerd en de patiënt dient zorgvuldig te worden gecontroleerd.

Er kan een voorbijgaande verergering van de symptomen van hartfalen ontstaan aan het begin van debehandeling of als gevolg van verhoging van de dosering, vooral bij patiënten met ernstig hartfalen en/ofpatiënten die onder behandeling zijn van hoge dosering diuretica. Dit is doorgaans geen reden om debehandeling te staken, maar de dosering dient niet te worden verhoogd. De patiënt dient na het starten vande behandeling of verhogen van de dosering, gecontroleerd te worden door een arts/cardioloog.Voorafgaande aan elke verhoging van de dosis dient onderzocht te worden of er mogelijk symptomen zijnvan een verslechtering van hartfalen of symptomen van excessieve vasodilatatie (bijv. nierfunctie,lichaamsgewicht, bloeddruk, hartsnelheid en hartritme). Verslechtering van hartfalen of vochtretentie wordtbehandeld door de dosis diuretica te verhogen en de dosis carvedilol mag niet verhoogd worden totdat depatiënt stabiel is. Als bradycardie optreedt of in geval van verlenging van AV-geleiding, dient allereerst het niveau van digoxine te worden gecontroleerd. Soms kan het nodig zijn de dosis carvedilol te verlagen ofde behandeling tijdelijk geheel te onderbreken. Zelfs in deze gevallen kan de behandeling met carvedilolvaak met succes worden voortgezet.

Nierfunctie, trombocyten en glucose (in geval van NIDDM en/of IDDM) moeten regelmatig gecontroleerdworden gedurende de dosistitratie. Desalniettemin, na dosis titratie mag de frequentie van de monitoringverminderd worden.

Als de behandeling met carvedilol langer dan twee weken wordt onderbroken, dient opnieuw met 3,125 mgtweemaal daags te worden begonnen en kan de dosis geleidelijk worden verhoogd zoals hierbovenbeschreven.

Nierfunctiestoornissen

De dosering dient voor iedere patiënt individueel te worden vastgesteld maar op basis vanfarmacokinetische parameters is er geen bewijs dat doseringsaanpassing van carvedilol nodig is bijpatiënten met nierfunctiestoornissen.

Matige leverfunctiestoornis

Aanpassing van de dosering kan nodig zijn.

Pediatrische patiënten

Er is onvoldoende informatie over de werkzaamheid en veiligheid van carvedilol.

Ouderen

Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van carvedilol en dienen zorgvuldiggecontroleerd te worden.

Zoals bij andere bètablokkers en vooral bij coronaire patiënten, dient het afbouwen van carvedilolgeleidelijk te gebeuren.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

De tabletten dienen met voldoende vloeistof te worden ingenomen. De tabletten hoeven niet tijdens demaaltijd ingenomen te worden. Maar hartpatiënten wordt aangeraden carvedilol met wat voedsel in tenemen, zodat de absorptie langzamer is en de kans op orthostatische hypotensie verminderd wordt.

Toepassing

Essentiële hypertensie.

Chronische stabiele angina pectoris.

Aanvullende behandeling van matig tot ernstig stabiel chronisch hartfalen

Samenstelling

Eén tablet bevat 6,25 carvedilol.

  • Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke tablet bevat ook 86,25 mg lactosemonohydraat.
  • De andere stoffen in dit middel zijn povidon, crospovidon, watervrij colloïdaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat. De tabletten kunnen de volgende kleurstoffen bevatten: geel ijzeroxide (E172)

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.